Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
부동산신탁 ‘전성시대’..순익 역대최고 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

부동산신탁 ‘전성시대’..순익 역대최고

저금리와 분양 호조로 2016년 부동산신탁회사 순이익이 전년 대비 77%나 급증했다. 부동산 신탁 시장의 ‘꽃’이라 불리는 차입형 토지신탁 보수와 부수업무수익이 하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars 대폭 늘어난 데 따른 결과다. 금융당국은 차입형 토지신탁의 수익 여부가 시장 상황에 따라 급변할 수 있어 모니터링을 강화할 계획이다.

9일 금융감독원에 따르면 2016년 부동산 신탁사(11개사)의 당기순이익은 3933억원으로 사상 최대치를 기록했다. 2015년(2222억)보다 1711억원 늘어났다. 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel 한국토지신탁(859억원), 한국자산신탁(624억원), 하나자산신탁(614억원) 등 11개 회사 모두가 흑자를 기록했다.

일반 기업의 매출에 해당하는 영업수익 또한 7862억원으로 전년 대비 2271억원 증가해 역대 최대치로 집계됐다. 타임시티 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem금감원 관계자는 “4~5년간 저금리 기조가 이어지다 보니 자금 운용을 고민하던 투자자들이 조금이라도 더 많은 수익을 낼 수 있는 부동산신탁으로 대거 몰린 결과로 보인다”고 설명했다.

차입형 토지신탁 보수와 부수업무수익이 신탁사의 역대급 이익을 견인했다. 차입형 토지신탁은 신탁사가 자기 자금을 직접 투입해 위탁자의 토지 개발 업무에 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment개입한다. 따라서 신탁 보수(수수료)가 다른 부동산 신탁보다 월등히 높다.

2016년 11개사의 차입형 토지신탁 보수는 2660억원으로 전년 대비 952억 증가했다. 차입형 토지신탁의 증가세와 비중은 갈수록 커지는 추세다. 2012년 782억에 불과했지만 4년 만에 약 3.4배 폭증했고 영업수익에서 차지하는 비중 또한 19.9%에서 33.8%로 늘어났다. 자기 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC 자금을 투입하진 않지만, 부동산 개발을 전제로 한 관리형 토지신탁 보수는 881억으로 2015년 대비 53%가량 늘어났다.

분양대금 수납ㆍ관리, 공사비지급 등 자금관리업무를 대리수행하고 받는 보수인 부수업무수익도 전년 대비 735억원 늘어난 1806억원으로 집계됐다.

전체 수탁고는 155조 9000억원으로 전년 대비 16조 4000억원 늘어났다. 금감원은 관리형 토지신탁과 담보신탁 및 차입형 토지신탁이 증가한 것이 주요 원인이라고 설명했다.

금감원은 “차입형토지신탁 보수가 영업수익에서 차지하는 비중이 증가추세를 보이고 있어 향후 부동산경기 및 금융시장 상황 변동 시 수익성 악화 등의 리스크가 증대할 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin 가능성이 있다”며 “차입형토지신탁 증가 추이 및 주택분양시장 동향 등 리스크요인에 대한 모니터링을 강화할 예정”이라고 밝혔다.

하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn