Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
옆 집이 내 집? 뒤바뀐 호수의 비밀 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

옆 집이 내 집? 뒤바뀐 호수의 비밀

아파트와 빌라의 호수가 옆집과 바뀌어 피해를 입는 사람들이 늘고 있다. 실제 살고 있는 현관문의 호수가 건축물대장 상으로는 옆집의 호수라는 것. 건축물대장 현황도면과 다르게 현관문 호수를 부착해 벌어진 일이다. 이런 경우 집이 경매에 나오면 건축물대장의 정보로 호수를 판단하기 때문에 엉뚱하게 옆집이 경매에 넘어갈 수 있다. 다소 황당해보이지만 실제 그런 사례가 적지 않게발생하고 있다. 경남아파트 Keang Nam 옆집 빚 때문에 경매 넘어간 집. 지난 3월 서연자(가명)씨는 서울시 서초구의 한 빌라에 입주했다. 하지만 지난 9월 집이 경매에 넘어가 인테리어까지 하고 들어간 집에서 7개월도 채 살지 못하고 아들 집으로 쫓겨 나왔다.

황당했던 서 씨는 경매를 집행한 법원을 찾아가 베트남 부동산 항의를 했다가 황당한 사실을 알게 됐다. 원래 채무자가 옆집 주인으로 알고 있었는데 서 씨가 살던 101호의 실제 소유주가 옆집 주인이라는 것이었다. 집이 뒤바뀐 것이다.

알아보니 실제 거주하는 집은 계단을 중심으로 좌측이 101호, 우측이 102호인데 건축물대장 현황도면에는 계단의 좌측이 102호, 우측이 101호로 돼 있었다. 결국 경매는 하노이 아파트 현관문과 등기부 등본의 호수와 상관없이 건축물대장 현황도면의 호수대로 집행된 것이다.

호수 뒤바뀐 집, 수천 여 세대?

이처럼 거주지와 건축물대장의 호수가 일치하지 않는 세대는 실제 얼마나 될까?

법원 경매 사이트에 올라온 물건 정보만 둘러봐도 실제 거주하는 현관문 호수와 건축물대장의 호수가 다른 집들을 쉽게 발견할 수 있다. 세대 수가 많은 아파트도 건축물대장의 공장 매물 호수가 옆집과 바뀌었다고 명시된 경우가 많았다.

실제 조사 결과 거주지와 건축물대장의 호수가 일치하지 않는 것으로 확인된 세대는 경기도에만 약 3,200세대에 달하는 것으로 나타났다.

하지만 부동산 거래를 할 때 보통 건축물대장 현황도면까지는 확인하지 않기 때문에 주민들은 이 사실을 전혀 모르는 상황. 재산권에 피해를 입고난 뒤에야 호수가 바뀐 사실을 알게 되지만 관할 지자체는 문제에 대한 인식조차 제대로 못하고 있는 실정이다.

호수 바뀌면 전세계약도 무용지물?

김형준(가명)씨는 3년 전 인천에 있는 한 빌라에 전세계약을 하고 입주했다. 사무실 별장 그러던 중 집주인의 채무로 집이 경매에 넘어갔고 이 빌라 역시 건축물대장 호수와 실제 거주하는 호수가 일치하지 않는다는 사실을 알게 됐다.

문제는 김 씨의 전세보증금. 원래 집이 경매에 넘어갈 경우 확정일자를 받은 세입자는 전세보증금을 보호받을 수 있는데 김 씨의 경우 점유지 이탈에 해당돼 보호받을 수 없다는 것이다. 점유지를 판단하는 근거인 건축물대장 호수가 실제 거주지와 달라 인정할 수 없다는 설명이다.

애초 호수를 잘못 부착한 건설사, 건축물대장 현황도면의 정보와 실제 오피스 임대 건축물이 일치하는지에 대한 확인을 소홀히 한 지자체 때문에 벌어진 문제지만 그로 인해 벌어진 피해는 온전히 소비자의 몫이다.

집 호수가 뒤바뀌어 재산권에 피해를 입은 소비자들의 억울한 사연, 12월 2일(금) 7시 35분 KBS 1TV에서 방송되는 ‘똑똑한 소비자리포트’에서 확인할 수 있다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대 경남아파트 Keang Nam

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn