Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
돈 안 쓰고 12년 이상 모아야 서울 아파트 산다 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

돈 안 쓰고 12년 이상 모아야 서울 아파트 산다

(세종=연합뉴스) 김수현 기자 = 가정을 막 꾸리고 내 집 마련을 꿈꾸는 20~30대 가구주는 가처분 소득을 한 푼도 쓰지 않고 12년 이상 모아야 서울에 평균 수준의 아파트 한 채를 마련할 수 있는 것으로 나타났다. 28일 통계청에 따르면 올해 3분기 39세 이하 가구주의 월평균 임대 경남아파트 처분가능소득은 371만원이었다. 반면 한국감정원이 파악한 9월 기준 서울 아파트 평균 매매가격은 5억5천480만원이었다. 단순히 계산하면 20∼30대 가구주는 약 12년 6개월을 모아야 서울 아파트 평균 매매가를 마련할 수 있는 셈이다. 20∼30대 가구주가 서울 아파트 한 채를 마련하는 데 걸리는 기간은 점점 길어지는 추세다.

연간 기준 월평균 처분가능소득과 매년 12월 서울 아파트 베트남 부동산 평균 매매가격을 비교해보면 2013년 약 11년 6개월 걸리던 기간이 2014년에는 약 11년 7개월, 지난해에는 약 12년 11개월까지 연장됐다.

그러나 이 역시 불가능한 시나리오다. 현실적으로 소비해야 할 곳이 상당하기 때문이다.

처분가능소득은 가구가 벌어들인 소득 중 세금, 공적연금, 사회보험 등을 제외한 것으로, 소비지출분은 배제돼 있다.

[연합뉴스TV 제공]
[연합뉴스TV 제공]
소비지출을 하고 가구가 자산 매입과 저축에 활용할 수 있는 흑자액은 올해 3분기 기준 월평균 120만원 정도다.

이렇게 되면 20~30대 가구주가 은행에 의존하지 않고 집을 마련할 때 걸리는 기간은 약 38년 6개월로 늘어난다.

현실이 이렇다 보니 내 집을 마련하기 위해선 젊은 하노이 아파트 가구주들은 빚에 의존할 수밖에 없다.

국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김영주 의원이 금융감독원에서 받은 은행권 주택담보대출 현황을 보면 올해 3월 말 30대의 은행권 주택담보대출 잔액은 101조원으로 지난해 공장 매물 말 대비 10조4천억원(11.5%) 늘었다.

20대가 받은 주택담보대출 잔액도 작년 말 6조5천억원에서 3개월 만에 9조4천억원으로 2조9천억원(44.6%) 늘었다.

반면 40대가 받은 주택담보대출은 2조2천억원(1.3%) 늘어나는 데 그쳤고 50대와 60대 이상에선 주택담보대출 잔액이 각각 4조4천억원, 8조1천억원 줄었다.

대출받아 집을 사고 있는 가구가 젊은 층을 위주로 늘어나고 있음을 보여주는 대목이다.

백웅기 상명대 교수는 “2014년 정부가 부동산 규제를 완화하며 사무실 서울 아파트를 포함해 부동산 가격이 빨리 뛰었다”며 “결혼 연령대인 20∼30대에게 내 집 마련이 지상과제처럼 돼 있다 보니 젊은 층이 소비를 절대적으로 줄일 수밖에 없다”고 지적했다.

그는 “젊은 세대의 주거비 부담을 줄일 수 별장 오피스 있도록 임대주택 공급 확대 등 다양한 정책을 마련해야 한다”고 제언했다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대 경남아파트 Keang Nam

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn