Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
한경부동산] 2019 상가시장 전망 및 실전 투자 세미나…오늘 오후 2시 개최 2018.12.27 07:10 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

한경부동산] 2019 상가시장 전망 및 실전 투자 세미나…오늘 오후 2시 개최 2018.12.27 07:10

소비자심리가 지난 9월 개편 이래 처음으로 개선했다.

그러나 아직도 비관적으로 경기를 바라보는 소비자가 우세한 것으로 나타났다.

주택가격 전망은 1년 10개월 만에 가장 어두워졌다.

한국은행이 27일 발표한 ‘2018년 12월하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars소비자 동향조사 결과’를 보면 이달 소비자심리지수(CCSI)는 97.2로 한 달 전보다 1.2포인트 상승했다.

CCSI는 소비자의 체감 경기를 보여주는 지표다.

2003∼2017년 장기평균을 기준값 100으로 잡고 산출된다.

지수가 100을 밑돌면 장기평균보다 소비자심리가 비관적임을 의미한다.

9월 관련 지표가 개편된 이후 CCSI는 10월(-0.7포인트), 11월(-3.5포인트) 내내 떨어지다가 타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산an Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham 처음으로 반등했다.

그러나 CCSI는 여전히 100을 밑돌았다.

CCSI가 100을 웃돈 것은 지난 9월(100.2)이 마지막이다.

CCSI를 구성하는 6개 지표 가운데 3개가 상승했다.

생활 형편전망 CSI(91)가 1포인트, 가계수입전망 CSI(99)는 2포인트, 소비지출전망 CSI(109)는 1포인트 각각 올랐다.

3개 지수 모두 가계 재정 전망과 밀접한 관련이 있다.

내년 임금 상승 기대가 반영됐다고 한은은 풀이했다.

현재 경기판단 CSI(62)와 향후 경기전망 CSI(72) 등 2개 지수는 모두 전월 수준을 유지했다.
“내년 집값 소폭 전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Ho하락 전망…경기·대전·세종은 상승”

현재 생활 형편 CSI(89)는 전월보다 1포인트 떨어졌다.

한은 관계자는 “식품 물가가 오르며 현재 생활 형편이 나빠졌다는 응답이 많이 나왔다”며 “일부 지수는 오르고 일부는 내렸지만 CCSI 변동 폭 자체는 큰 편은 아니다”라고 설명했다.

이외에 주택가격전망 CSI(95)는 6포인트 하락했다.

주택가격전망 CSI는 9월 128에서 꾸준히 내리막길을 걷고 있다.

이 지수가 100 미만이라는 것은 1년 후 주택가격이 하락할 것이라는 전망이 상승 예상보다 많다는 뜻이다.

주택가격전망 CSI가 100  하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, 아래로 떨어지기는 지수 개편 이전인 7월(98) 이후 처음이다.

지수 자체는 작년 2월(92) 이후 가장 낮다.

정부의 대출 규제 정책 탓에 주택 매매 거래가 감소하고 주택 입주 물량이 증가한 여파로 분석된다.

금리 수준 전망 CSI(132)는 2포인트 올랐다.

국내외 정책 금리 인상 기대감이 반영된 것으로 보인다.

지난 1년간 소비자물가 상승률에 대한 인식을 보여주는 물가 인식은 2.5%로 전월과 변함없었다.

앞으로 1년 동안 소비자물가 상승률 전망을 담은 기대 인플레이션율도 한 달 전과 같은 2.4%였다.

향후 1년간 소비자물가 상승에  골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh 영향을 미칠 주요 품목(복수응답)으로는 ‘공공요금'(45.4%), ‘농·축·수산물'(34.4%), ‘개인 서비스'(29.8%) 순으로 많이 꼽혔다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn